===== MotionTech홈페이지에 오신것을환영합니다.======

 


 
삶의 향기 가득한 곳에서
작성자 : 관리자 │ 2006-07-07 09:18:35  


삶의 향기 가득한 곳에서
function deleteArticleSomething( kind ) { if ( confirm( "정말로 삭제하시겠습니까?" ) ) { document.location.href="/_c21_/article_something_delete_hdn?kind=" + kind + "&grpid=7bcK&mgrpid=&fldid=MVEh&dataid=3083"; } } // 동영상 블로그에서 항상 호출. function AllBGMStop() {} articleBGMchangeTitle(lNewState,lTitle,lArtist,lCode); cafeBGMpause(); var articleBGMstate = 1; // 0=stop, 1=play, 2=pause var articleBGMtitleHtml = ""; function articleBGMswitchPlayAndPause() { try { if (articleBGMstate == 0) { document.getElementById("ArtBGMCtrl").PlayNext(); document.articleBGM_playbtn.src = "http://cafeimg.hanmail.net/cf_img2/bgmbtn_02.gif"; document.articleBGM_stopbtn.src = "http://cafeimg.hanmail.net/cf_img2/bgmbtn_03.gif"; articleBGMstate = 1; } else if (articleBGMstate == 2) { document.getElementById("ArtBGMCtrl").Resume(); document.getElementById('articleBGMtitle').innerHTML = articleBGMtitleHtml; document.articleBGM_playbtn.src = "http://cafeimg.hanmail.net/cf_img2/bgmbtn_02.gif"; document.articleBGM_stopbtn.src = "http://cafeimg.hanmail.net/cf_img2/bgmbtn_03.gif"; articleBGMstate = 1; } else if (articleBGMstate == 1) { document.getElementById("ArtBGMCtrl").Pause(); document.getElementById("articleBGMtitle").innerHTML = ":::::::::::일시 정지중:::::::::::"; document.articleBGM_playbtn.src = "http://cafeimg.hanmail.net/cf_img2/bgmbtn_05.gif"; document.articleBGM_stopbtn.src = "http://cafeimg.hanmail.net/cf_img2/bgmbtn_03.gif"; articleBGMstate = 2; } } catch (e) {} checkArticleEq(); } function articleBGMstop() { try{ document.getElementById("ArtBGMCtrl").Stop(); document.getElementById("articleBGMtitle").innerHTML = " "; document.articleBGM_playbtn.src = "http://cafeimg.hanmail.net/cf_img2/bgmbtn_02_2.gif"; document.articleBGM_stopbtn.src = "http://cafeimg.hanmail.net/cf_img2/bgmbtn_03_2.gif"; articleBGMstate = 0; } catch (e) {} checkArticleEq(); } function articleBGMstartPlay() { cafeBGMpause(); checkArticleEq(); try { document.getElementById("ArtBGMCtrl").GetPlayList("flH6jkii_UlxLEDdvYUIJeMq62S2UBlIcNvhArZnaVoOrMmMkTy9MviLljUPt-YzNV.ZSVvAjk5MRQmI6A_4LoabrLFtsyhqUINAQK-XGm4FK3BNyRqmBQ00"); } catch (e) {} } function articleBGMchangeTitle(lNewState, lTitle, lArtist, lCode) { cafeBGMpause(); articleBGMtitleHtml = '' + lTitle + ' - ' + lArtist + ''; document.getElementById('articleBGMtitle').innerHTML = articleBGMtitleHtml; checkArticleEq(); } function checkArticleEq() { if (articleBGMstate == 1) { document.article_bgm.src = "http://cafeimg.hanmail.net/cf_img2/bgm_music_move.gif"; } else { document.article_bgm.src = "http://cafeimg.hanmail.net/cf_img2/bgm_music_stop.gif"; } } window.setTimeout("articleBGMstartPlay();", 500);


 

그윽한 삶의 향기 소중한 인연은 
언제나 흐르는 강물처럼 변함없는 
모습으로 따뜻한 마음으로 
맑고 순수한 인연으로 
마음 나눌수 있기를 소망하며... 


찌든 삶의 여정에 지치고 힘이들 때 
배려하고 위하는 마음으로 
사랑과 정이 넘치는 우리들에 이야기로 
우리 마음에 남겨지길 
나?소망하고 바랍니다. 


언제나 좋은생각 푸른 가슴으로
아픈 삶을 함께하고 
글이나 꼬리로 배려하고 위로 받으면서 
맑고 향기로운 삶의 ?가득 
내마음 깊이 남겨지길 소망합니다 


둘이 아닌 하나의 마음으로 
우리 모두 가꾸면서 변치 않는 마음으로
서로 사랑하는 마음으로 따뜻한 정 나누면서


그윽한 향기 우리 삶의 휴식처에서 
언제나 함께 할 수 있는 
아름다운 삶의 인연으로 
영원히 남겨지길 소망합니다. 

언제나 같이 있음에 즐겁고 ..
비록 사이버 인연이지만 좋은친구가 될수 
있음에 행복합니다 

울 고운님들 알찬 7월 행복하세요 .